หน้าแรก
ย่ามอนุรักษ์โลก
งานอื่นๆ
บริจาค - สั่งย่าม
ที่อยู่ -  ติดต่อ
ข่าวสาร - กิจกรรม


แสงธรรมแห่งปัญญา

แสงธรรมแห่งปัญญา : มูลนิธิธรรมโยคานันทะ (ชื่อเดิมมูลนิธิสานฝันคนพิเศษ) จัดตั้งโดย จัน ชัยธาวุฒิ และกาญจนู ม่วงศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ถึงความจริงว่ามนุษย์ทั้งผองและจักรวาลนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน และหนทางสู่ศานติสุขอันแท้จริงนั้นพบได้ โดยให้การส่งเสริมงานด้านสมาธิปัญญา ในการสนับสนุนงานหนังสือ ที่ทรงคุณค่าจากผู้รู้แจ้ง เพื่อให้เกิดปัญญา ช่วยให้มนุษย์มีคุณธรรมและยึดมั่นในศีลธรรม ให้ความสว่างแก่จิตวิญญาณจนสามารถพบหนทางสูงสุดได้

เพื่อคนพิการ – ผู้อ่อนแอกว่าให้เข้มแข็ง

 DYF มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ให้การสนับสนุนคนพิการ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการสำคัญคือ “ชมรมคนพิการเชียงดาว” และกิจกรรมหลายประการที่มีประโยชน์สำหรับคนพิการ

ปัจจุบันมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนเด็กพิการ ด้านการศึกษาและพัฒนา โดยให้เงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นประจำ จำนวน 50 คน เงินช่วยเหลือนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้โอกาสเด็กๆ ได้เข้าเรียนหนังสือ ได้เข้ารับการพัฒนาร่างกายและสมอง เพื่อให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ใหญ่ที่พิการ มูลนิธิธรรมโยคานันทะได้สนับสนุนก่อตั้ง ชมรมคนพิการเชียงดาว เพื่อให้การช่วยเหลือ แก่ผู้ใหญ่ และเด็กพิการที่เชียงดาวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 คนพิการที่เชียงดาวได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อกายภาพบำบัดตนเองที่ชมรมคนพิการเชียงดาว และได้ทำกิจกรรมวาดย่ามอนุรักษ์โลก (Earth Bag) เป็นการสร้างรายได้ สร้างความสุข และสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม

นับจากปีก่อตั้งมูลนิธิ พ.ศ. 2549 จนปัจจุบันปี พ.ศ.2556 มูลนิธิธรรมโยคานันทะได้มีส่วนสานฝันและสร้างชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเดิมให้แก่คนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทยและอินเดียเกือบ 1,000 คน (ไปอบรมนวดไทยเพื่อบำบัดเด็กพิการที่อินเดียจำนวน 276 คน ปี พ.ศ.2554)

 

คณะกรรมการมูลนิธิธรรมโยคานันทะ


1 นางสาวจัน ชัยธาวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นางกาญจนู   ม่วงศิริ รองประธานกรรมการ
3 นางชมพูนุท  โทสินธิติ กรรมการ
4 ผศ. สุวรรณา  ตันตยานุสรณ์  กรรมการ
5 ผศ.นาฏยา ตยานนท์  กรรมการ
6 ผศ.ดร. รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิต    กรรมการ
7 นางนฤมล คุ้มครองเล็ก  กรรมการ/เหรัญญิก
8 พ.ต.ท.หญิง รำแพน  วัดนก กรรมการ/เลขานุการ

 
¹¸¡¸™¸¹¸¥¸¸:
¸«¸™¹먤¸²¹¸£¸ | ¸›¸£¸¸Š¸¸² | ¸¢¹ˆ¸²¸¡¸­¸™¸¸¸£¸¸¸©¹Œ¹‚¸¥¸ ¹‚¸¸¢¸„¸™¸ž¸´¹¸¸© | ¹¸¹먤¸²¹‚¸„¸£¸‡¸¸²¸£¸¸¸š¸„¸™¸ž¸´¹¸¸© | ¸š¸£¸´¸ˆ¸²¸„ ¸ª¸¹ˆ¸‡¸¢¹ˆ¸²¸¡¸Š¹ˆ¸쨤¸¢¸„¸™¸ž¸´¹¸¸© | ¸¸µ¹ˆ¸­¸¢¸¹¹ˆ-¸•¸´¸¸•¹ˆ¸­ | ¸‚¹ˆ¸²¸쨤¸ª¸²¸£-¸¸´¸ˆ¸¸£¸£¸¡